Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn
 • Dataskydd
 • Hem /

Vårt dataskyddsarbete

För att vi på Sveriges bagare & konditorer ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

I vår integritetspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför och hur länge vi sparar dem. Nedan kan du läsa en förkortad version av vår policy. Vill du läsa hela policyn, var vänlig ladda ner den här.

 

Dataskyddspolicy

Sveriges bagare & konditorer består av föreningen Sveriges bagare & konditorer, Sveriges bagare & konditorer AB, Brödinstitutet AB samt de sju distriktsföreningarna.

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

För de behandlingar som sker inom vår verksamhet är Sveriges bagare & konditorer AB personuppgiftsansvarig. (organisationsnummer 556103-3233). För vissa behandlingar, som t ex medlemsregister, använder vi gemensamma system med Svenskt Näringsliv. Ansvaret mellan oss är då reglerat i avtal.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, e-postadress, telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, t ex om är med i en tävling eller tagit gesällbrev.

Sveriges bagare & konditorer behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

 • Hantera vårt medlemsregister och serva våra medlemmar
 • Informera dig om nyheter, evenemang, tävlingar, utbildningar och annat som vi finner ligga i ditt intresse
 • Administrera tävlingar och evenemang som Sveriges bagare & konditorer arrangerar

Våra medlemsförmåner tillhandahålls i vissa fall av extern part. För att möjliggöra detta behandlas i vissa fall personuppgifter som kontaktperson, adress, mailadress och telefonnummer av tredje part.

Sveriges bagare & konditorer behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller för att kunna fullfölja våra åtaganden. Om Sveriges bagare & konditorer skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att be om ditt samtycke i förväg.

 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av personuppgifter sker exempelvis i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ansöker om medlemskap, deltar i tävlingar, kurser, seminarier och andra event, beställer tjänster från oss eller tar kontakt med oss. Ibland hämtar vi även uppgifter från tredje part.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

Sveriges bagare & konditorer AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver pga lagstiftning sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon månad efter att evenemanget är avslutat.

 

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

 • Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
 • Rätt till dataportabilitet

I integritetspolicyn finns närmre information om vad dessa rättigheter innebär.

 

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Enklast kontaktar du oss på följande mejladress: kansli@bageri.se.

Det går också bra att skicka din begäran via post till följande adress:

Personuppgifter
Sveriges bagare & konditorer AB
Box 55680, 102 15 Stockholm

 

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: kansli@bageri.se, eller via telefon på: 08-762 67 90.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.